CẤP MÃ VTYT ĐỢT 7

DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (ĐỢT 7)

Tải bản full TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2914/QĐ-BYTHà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (ĐỢT 7)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Quyết định số 2807/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 98/HTTB ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế về việc cập nhật danh mục mã hãng và nước sản xuất vật tư y tế (đợt 7);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Bổ sung mới 61 (sáu mươi mốt) mã hãng sản xuất vật tư y tế, từ mã số 6358 đến mã số 6418 để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 7).

2. Loại bỏ 01 (một) mã hãng sản xuất vật tư y tế trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2200/QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 6), cụ thể như sau:

STTTên hãng sản xuấtTên nước sản xuấtMã hãng sản xuất đã cấpMã nước sản xuất
1Hefei Meyer Optoelectronic Technology IncTrung Quốc6289279

Danh mục chi tiết mã hãng sản xuất vật tư y tế bổ sung mới được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, tại địa chỉ: https://moh.gov.vn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cập nhật tên, nước sản xuất và mã hãng sản xuất vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện khai báo, cấp mã vật tư y tế theo quy định tại Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 2807/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Các cơ sở KBCB trực thuộc Bộ Y tế;
– Các cơ sở KBCB trực thuộc các Bộ, ngành;
– Các cơ sở KBCB trực thuộc các Trường đại học;
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
– Các cơ sở KCB tư nhân (nhận trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);
– Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VTYT (nhận trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ (ĐỢT 7)(Ban hành kèm theo Quyết định số 2914/QĐ-BYT ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STTTên hãng sản xuấtTên nước sản xuấtMã hãng sản xuấtMã nước sản xuất
1Abbott MedicalMalaysia6358205
2Ace Glove (M) SDN BHDMalaysia6359205
3Advanced Bionics, LLCHoa Kỳ6360175
4Akus Innovation In Anaesthesia S.L.Tây Ban Nha6361269
5APT Medical Inc.Trung Quốc6362279
6Beijing AK Medical Co., Ltd.Trung Quốc6363279
7Beya Medikal ITH. IHR. San. Ve Tic. Ltd. Sti.Thổ Nhĩ Kỳ6364272
8BiocentricPháp6365240
9BSN Medical Inc.Hoa Kỳ6366175
10Clinicon CorporationHoa Kỳ6367175
11Cordic CorporationHoa Kỳ6368175
12Cordic US Corp.Hoa Kỳ6369175
13Công ty TNHH Công nghệ MeditecViệt Nam63700
14Công ty TNHH Một thành viên M.D.JapanViệt Nam63710
15Công ty TNHH Thương mại sản xuất An Phát PhátViệt Nam63720
16Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Y sinh – Xưởng sản xuất IIViệt Nam63730
17Da Yu Enterprise Co., Ltd.Đài Loan (Trung Quốc)6374296
18Daiya Industry Co., Ltd.Nhật Bản6375232
19Dongguan Yobekan Medical Equipment Co., LtdTrung Quốc6376279
20Foshan Hongfeng Co., Ltd.Trung Quốc6377279
21Guangzhou Potent Medical Equipment Joint-Stock Co., Ltd.Trung Quốc6378279
22Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.Trung Quốc6379279
23Hankil Tech Medical Co., Ltd.Hàn Quốc6380174
24Healcerion Co., Ltd.Hàn Quốc6381174
25Honsun (Natong) Co., Ltd.Trung Quốc6382279
26Hospital & Homecare IMP. & EXP. Co., Ltd. NanjingTrung Quốc6383279
27Hui Zhou Kaiyi Technology Co., Ltd.Trung Quốc6384279
28Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd.Trung Quốc6385279
29Incell Bio Co., Ltd.Hàn Quốc6386174
30Invivo Biotech Services GmBhĐức6387155
31ISD Meditech Sdn BhdMalaysia6388205
32Jiangmen Dacheng Medical Equipment Co., Ltd.Trung Quốc6389279
33Jiangsu Benoy Lab Instrument Co., Ltd.Trung Quốc6390279
34Jiangxijiayuan Medical Devices Co., LtdTrung Quốc6391279
35Leyidi International Medical Device (Beijing) Co., LtdTrung Quốc6392279
36Meditech Equipment Co., Ltd.Trung Quốc6393279
37Medline Industries, L.P.Hoa Kỳ6394175
38Medsure Medical Techonology Co., Ltd.Trung Quốc6395279
39Merlin Gesellschaft fur mikrobiologische Diagnostika mbHĐức6396155
40Mico BioMed Co., Ltd.Hàn Quốc6397174
41MTP Medical Technologies GmbHĐức6398155
42Nanyang Dazzle Digital Printing Material Co., LtdTrung Quốc6399279
43Nice Imanging Co., LtdTrung Quốc6400279
44Ningbo Beige Medical Equipment Co., Ltd.Trung Quốc6401279
45Ningbo GELE Medical Devices Co., Ltd.Trung Quốc6402279
46Ningbo Huiyo Baby Products Co., Ltd.Trung Quốc6403279
47Novum Pharma B.V.Hà Lan6404173
48Pall NewquayVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland6405107
49Productos Medline S.A. de C.VMexico6406213
50Pharmacare LimitedThái Lan6407271
51Sendal S.L.Tây Ban Nha6408269
52Serosep LimitedIreland6409183
53ShanDong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.Trung Quốc6410279
54ShanDong YaBin Medical Technology Co., LtdTrung Quốc6411279
55Shijiazhuang Wally Platics Co., Ltd.Trung Quốc6412279
56Sinolinks Medical Innovation, IncTrung Quốc6413279
57Societa Azionaria Materiale Ospedaliero – S.A.M.OÝ6414292
58Star Sports Medicine Co., Ltd.Trung Quốc6415279
59Straub Medical AGThụy Sĩ6416274
60Telic S.A.UTây Ban Nha6417269
61Zhuji Pengtian Medical Instrument Co., Ltd.Trung Quốc6418279